Dyma ni am yr ail flwyddyn yn wynebu’r haf heb y Sioe Frenhinol. Dyma yn wir i ni, fel sawl teulu arall, yw (oedd) ein gwyliau blynyddol, ein cyfle i dreulio amser gyda rhywfaint o’r teulu a ffrindiau am 5 diwrnod lawr yn Llanelwedd!  Dwi’n siwr basa sawl un ohonoch yn dweud – “allai ddim meddwl am ddim gwaeth” – a dyna sy’n braf ynde, ‘da ni gyd yn wahanol, ac mae hynny yn holl bwysig i ni gadw mewn cof ….. mae pawb yn wahanol a does NEB yn berffaith.

Paratoi:  Y rwtîn arferol …. diwrnod ffwrdd ar y dydd Gwener, glanhau’r garafan (er fy mod wedi gwneud hynny cyn ei rhoi i gysgu mewn sied dros y gaeaf!) a phacio POB DIM alla i feddwl amdano nes does bosib gwasgu heibio’r drws.  Gormodedd o ddillad, gormodedd o fwyd, sachau cysgu (rhag ofn), bwrdd mawr i’r adlen i ddal yr oergell, tegell, toaster ayyb – ac yn y diwedd cael trefn –  barod i gychwyn pnawn Sadwrn.  Yr holl stwff yn achosi lot o palafa ar ôl cyrraedd Llanelwedd ac Erfyl yn despret am baned (neu rhywbeth cryfach) cyn dechrau meddwl am y testun difôrs blynyddol o godi’r adlen!!  Dan ni yn altro pob blwyddyn … neu oddwn i’n meddwl hynny, ond pwy â wyr sut stȃd fydd arnan ni pan gawn ni fynd nôl i’r sioe yn 2022.

Mae rhywbeth sbeshal iawn am y Sioe.  Y cystadlu, y cymdeithasu, cwrdd â ffrindiau hen a newydd, cael rhyw drît bach am ddim gan ambell stondin, profi awyrgylch anhygoel ble bynnag yr ewch chi – o’r siediau anifeiliaid, y sied gneifio, cystadlaethau’r Ffermwyr Ifanc, yr arddangosfeydd yn y prif gylch, y babell flodau a’r campweithiau anhygoel i’r llygad, y peiriannau diweddaraf, Bryn Fón yn Penmaenau – heb anghofio’r mop, haearn smwddio, torrwr tomatoes zig-zag a’r cyrliwr ciwcymbrs sydd yno yn flynyddol ers imi gofio!

Mae’n draddodiad gennym ni fel cyfnitherod a’n plant (ladies only!) gael ‘Pnawn Pimms’ ar y prynhawn dydd Mawrth yn y ‘Members’.  Er ein bod mewn cyswllt drwy ‘What’s app’ neu dext yn eitha’ rheolaidd, mae WIR yn ddigwyddiad pwysig a sbeshal i ni gyd.  Mae na siarad di-stop, hel atgofion a lot o chwerthin a sawl jwg yn mynd nôl a blaen i’w hail-lenwi.  Diolch am y Sioe i sicrhau y cyfle i ni gwrdd fel hyn a thynnu’r llun blynyddol wrth gwrs.

Be sy’n bwysig ydi ein bod ni’n edrych ymlaen at yr amser hynny eto.  Dros y deunaw mis diwethaf, dan ni wedi clywed a gweld y geiriau ‘Daw eto Haul ar Fryn’ …. ac MI ddaw, ond mae’n rhaid i ni fod yn gall, a thrio gwneud popeth allwn ni i sicrhau hynny hefyd.  Mae rhyw ddaioni wedi dod o hyn i gyd hefyd cofiwch.  Sut medde chi?  Wel … mae bwrdd yr adlen bellach yn ddesg i mi tra’n gweithio adref ac wedi gwneud y job yn grêt! Pan ddaw hi’n Sioe 2022, mi fydd rhaid i mi feddwl fforchio allan am ddesg go iawn bryd hynny …. ac mi fydd werth pob ceiniog i gael mynd nôl i’r Sioe.

Yn ystod y misoedd diwethaf – dwi wedi edmygu a diolch llawer iawn am weithwyr y gwasanaeth iechyd.  Mae ein dyled yn enfawr i bob un ohonyn nhw.  Mi fydd na Sioeau ac mi fydd na Eisteddfodau eto ac yn y cyfamser, rhaid cadw ein hunain a’n hiechyd meddwl mewn cyflwr i allu gwerthfawrogi a mwynhau pan ddaw yr amser hynny eto.  Sut i mi?  ….. wel, pan fydd amser a thywydd yn caniatau, fydda i’n trio garddio ‘chydig.  Dwi wir ddim yn honni i fod yn arddwraig o bell ffordd, ond mae gen i ‘rockery’ o rhyw fath, ac mae chwynnu hwnnw yn achlysurol a gweld y lliwiau hyfryd yr amser hyn o’r flwyddyn yn codi fy nghalon. Mae eistedd allan gyda’r nos gyda gwydraid bach o win gan edrych ar y lliwiau yn ymlacio rhywun ar ddiwedd diwrnod.  Fydda i’n mwynhau cerdded ac yn aml yn cael cwmni ffrind i fynd am dro min nos.  Mi siaradwn ni am bob dim dan haul.   Cefais anrheg hyfryd o eiriau wedi eu fframio gan ffrind arall i mi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf – “Mae ffrindiau da fel sêr, ddim yn eu gweld drwy’r adeg ond mae’n braf gwybod eu bod nhw yno bob amser” .  Mae ffrindiau mor bwysig – diolch amdanyn nhw i gyd.

Menai Edwards

Llun o brint ‘Mae ffrindiau da fel ser…’ gan Buddug